Image_00017.pdf

"בהתאם לסעיף 12 לנוהל קבלת תרומות (חוזר מנכ"ל 4/2016), מודיעה העירייה על קבלת תרומה של מבנה יביל, עבור הפעלת בית כנסת בשכונת צמח השדה ברחוב הצלף מגרש 160. 

התורם ביקש שלא לפרסם את שמו.

מצ"ב פרוטוקול ועדת תרומות מיום 14.1.24