מכרזים פומביים

הודעה על פתיחת מעטפות

החלטות ועדת מכרזים

התקשרויות ספק יחיד

התקשרויות משכל

הודעות מכרזים

 

יצירת קשר

 

מטרת המכרז לאפשר לרשות לקבל את ההצעה המיטבית מבחינת איכות ומחיר תוך שמירה על כללי תחרות הוגנת ומתן הזדמנות שווה לכל.
התשתית הנורמטיבית:

סעיף 114 לתקנון המועצות המקומית (יהודה והשומרון), תשמ"א – 1981 (להלן: "התקנון") קובע כדלקמן:

"(א) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לא תתקשר מועצה בחוזה למכירה, להשכרה ולהחכרה של מקרקעין או טובין וכן לרכישת מקרקעין או כל זכות בהם או לרכישת טובין או לביצוע עבודה אלא על פי מכרז אשר ההצעות שהוגשו בעקבות פרסומו נבדקו על ידי ועדת המכרזים.

(ב)   הממונה יקבע כללים לעריכת מכרזים ולדרכי הזמנה וקבלה של הצעות מחירים בעקבות פרסום מכרז ורשאי הוא בכללים כאמור לפטור מועצה מחובת עריכת מכרז הן בסוגי התקשרויות מסויימים והן בענינים מיוחדים."

הממונה על מחוז יהודה ושומרון קבעה בסעיף 1 לכללי המועצות המקומיות (מכרזים) (יהודה והשומרון), תש"ף – 2019 כי:
"צורת המכרז ודרכי הזמנתן וקבלתן של הצעות המחירים, וכן סוגי החוזים שמועצה מקומית תהיה רשאית להתקשר בהם ללא מכרז פומבי או ללא מכרז בכלל, יהיו לפי האמור בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות, התשי"א-1950 כפי תוקפה בישראל מעת לעת, בשינויים המחויבים"
מחלקת המכרזים מבצעת מעקב אחר כל שלבי המכרז החל משלב קבלת הדרישה מהאגף היוזם עד לשלב פרסום הזוכים. כמו כן, מנהלת המחלקה אחראית על הנחייה שוטפת ליחידות העירוניות בכל הקשור להתקשרות עם גורמים חיצוניים, כתיבת המכרז, פרסום המכרז, רישום בספר מכרזים, ניהול לוחות הזמנים של המכרז לשם עמידה בחוקים והתקנות להם כפופה העירייה.