טבלת אנשי קשר - מבקר העירייה
שם תפקיד טלפון דוא"ל
חיים שמעוני מבקר העירייה 073-3485901 [email protected]

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור בעל סמכויות הנותנות ביטוי לעצמאותו ולאי תלותו, על מנת להבטיח ביקורת עצמאית, אמינה ואפקטיבית.

מבקר העירייה

הוראות הדין מחייבות למנות מבקר לעירייה. תפקידיו, סמכויותיו ודרכי עבודתו של המבקר קבועים אף הם בהוראות הדין תוך מתן ביטוי לעצמאותו ולאי תלותו של המבקר, וזאת על מנת להבטיח ביקורת עצמאית, אמינה ואפקטיבית. כך למשל, בין היתר, מבקר העירייה רשאי להיות נוכח בכל ישיבה של מועצת העירייה, ובכל ועדה מוועדותיה, קיימת חובה למסור למבקר כל מסמך ו/או הסבר בקשר לפעולות העירייה, וכן לאפשר לו גישה לכל מאגר מידע של העירייה, כל זאת לצורך מילוי תפקידו.
תוכנית העבודה של המבקר נקבעת על פי שיקול דעתו, לפי דרישת ראש העיר לבדוק נושא מסוים, ועל פי דרישת הוועדה לענייני ביקורת לבדוק עד שני נושאים בשנה. מדיניות המבקר לשקול בכובד ראש ובחיוב פנייה של חברי מועצת העירייה ושל מנכ"ל העירייה לבדוק עניין כזה או אחר. בנוסף נבדקות סוגיות שונות בעלות השלכה רוחבית הנובעות מעצם היות מבקר העירייה גם הממונה על תלונות הציבור.
על המבקר להגיש דו"ח ביקורת לראש העיר, לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. כמו כן מתבצע מעקב אחר תיקון הליקויים שהתגלו בדוחות קודמים. הדו"ח מובא לדיון בוועדה לענייני ביקורת, ואחר כך לדיון במועצת העיר. עם תום הדיונים, מוצגים ממצאי דו"ח מבקר העירייה לעיני הציבור.

תפקידי המבקר

 לבדוק אם פעולות העירייה נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. 
 לבדוק את פעולות עובדי העירייה. 
 לבדוק אם הוראות הנוהל של העירייה מבטיחות קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. 
 לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה והחזקת רכושה ושמירתו מניחים את הדעת. 
 לבדוק אם תוקנו הליקויים שעליהם הצביע מבקר העירייה או מי שמכהן כמבקר המדינה. 

גופים מבוקרים

סמכותו של המבקר הוחלה בנוסף לפעולות העירייה ועובדיה, גם על המועצה הדתית, ועל כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי בשיעור של למעלה מ - 10% או משתתפת במינוי הנהלתם.

לצפייה בדו"חות המבקר לחצ/י כאן

הממונה על תלונות הציבור

הוראות הדין מחייבות את הרשות המקומית למנות ממונה על תלונות הציבור (להלן: "הממונה"). מועצת העיר מינתה את מבקר העירייה לתפקיד הממונה.
על הממונה לברר בכל דרך שיראה לנכון, תלונה שהוגשה על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על גוף עירוני מבוקר, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו. במילוי תפקידו יהיה הממונה עצמאי ובלתי תלוי, ואחראי בפני מועצת הרשות בלבד.
תלונות לממונה מומלץ להגיש בכתב, תוך תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. התלונה תיחתם בידי המתלונן ויצוין בה שם המתלונן ומענו.

ניתן להתלונן לממונה בדרכים הבאות:
 דואר אלקטרוני ([email protected])
 מכתב בדואר (ת.ד. 20 עיריית מעלה אדומים 9810001 לידי מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור).
 פקס' (073-3485929)
 פגישה אישית בתיאום מראש (בטל' 073-3485901)
 טופס תלונה ממוחשב

לצורך בירור התלונה רשאי הממונה לדרוש מכל אדם למסור לו כל ידיעה או מסמך העשויים לעזור לדעתו בבירור התלונה, בכפוף לכללי חסיונות עדים או כללי ראיות חסויות. אם בירור התלונה העלה קיומו של ליקוי, רשאי הממונה להצביע על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. הנילון או מנהלו יודיעו לממונה על האמצעים שננקטו לצורך תיקון הליקוי במועד האמור.
על הממונה להגיש לראש העיר ולמועצת העירייה, מידי שנה, דו"ח על פעולותיו. עם תום הדיונים מוצג הדו"ח לעיני הציבור.
בירור תלונה ע"י הממונה יבוצע בדרך כלל רק לאחר שהמתלונן פנה אל הגורם העירוני הרלוונטי, ולדעת המתלונן פנייתו לא נענתה באופן ראוי ומשביע רצון.

טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור (PDF) 
טופס הגשת תלונה לממונה על תלונות הציבור ממוחשב

לצפייה בדו"חות הממונה על תלונות הציבור  לחצ/י כאן

הועדה לענייני ביקורת

בועדה לענייני ביקורת חברים רק חברי מועצה שנבחרו לכך. לא יהיו חברים בה: ראש העיר, סגני ראש העיר וחברי ועדת הנהלה. מספר חברי הועדה לא יעלה על – 7. יו"ר הועדה יהא ככול הניתן מהאופוזיציה ולא יכהן כדירקטור בגוף מבוקר. 
הועדה לענייני ביקורת דנה בדוחות הביקורת הנוגעים לעירייה כגון: דו"ח מבקר המדינה, דו"ח משרד הפנים, דו"ח מבקר העירייה, ודוחות ביקורת אחרים שהוגשו לפי כל דין. על הועדה להגיש סיכומים והמלצות למועצת העיר. כמו כן תפקיד הועדה לעקוב אחר תיקון הליקויים שהעלתה הביקורת. חשוב להדגיש כי אין לוועדה לענייני ביקורת סמכות לעשיית פעולות ביקורת בעצמה. תפקיד הוועדה לענייני ביקורת לחשוף את ממצאי דוחות הביקורת בפני מועצת העיר, והיא ממליצה על הפעולות המתבקשות בעקבות הביקורת. מן הראוי כי עבודת הועדה לענייני ביקורת תתבסס על לימוד מדוקדק של החומר, ועל בדיקה מעמיקה של העובדות. על חברי הועדה לענייני ביקורת לשמור על ניטרליות, יושר, אמינות, ענייניות ולוודא ששיקולים פוליטיים אינם מובילים אותם.
הועדה לענייני ביקורת רשאית לבקש ממבקר העירייה לכלול עד שני נושאים לבדיקה במסגרת תוכנית העבודה השנתית שלו. כמו כן הועדה לענייני ביקורת רשאית לזמן לדיוניה נושאי משרה של הרשות או של גוף עירוני מבוקר על מנת לקבל תשובות והסברים בנוגע לנושאי הביקורת.
מבקר הרשות משתתף, ככל האפשר, בישיבות הועדה לענייני ביקורת.