פרטים כלליים

תושב ישראל
תושב ישראל (חובה) שדה חובה
המידע המבוקש
המידע המבוקש (חובה) שדה חובה
האם צורפו מסמכים נלווים
האם צורפו מסמכים נלווים (חובה) שדה חובה

אגרת בקשה

אגרת בקשה על סך 20 ש"ח תשלח בהתאם למהות הבקשה.

התחייבות

הנני מתחייב לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ₪ (כולל אגרת הבקשה). במידה ועלות הטיפול בבקשה תעלה על הסכום הנקוב- על המבקש יהיה לאשר זאת בטרם הטיפול.

Browser not supported