העסקת עובדים פלשתינאים - נהלים והנחיות למעסיק חדש
 
מעסיקים חדשים נדרשים בטרם הגשת הבקשה להעסקת עובד לפתוח תיק במנהל האזרחי.

הליך הוצאת רישיון תעסוקה לעובד/ת פלשתינאי/ת מורכב משלושה שלבים:

1. בשלב הראשון המעסיק/ה נדרש/ת לפתוח תיק מעסיק במינהל האזרחי בלשכת התעסוקה הממוקמת במשרדי החברה הכלכלית בגבעת המייסדים. קבלת קהל בימי שני בין השעות 10:00-12:00. (בהמשך העמוד מפורטות ההנחיות והמסמכים הנדרשים להגשה בדואר האלקטרוני עבור המינהל האזרחי).

2. בשלב השני, יש לגשת למשרדי אגף הביטחון בשעות קבלת הקהל לחתימה על כתב התחייבות ותדריך נהלי ביטחון.

3.  בשלב השלישי, לאחר שליחת כל המסמכים בדואר אלקטרוני למינהל האזרחי ולאחר קבלת אישור על פתיחת תיק יש להגיש בקשה מקוונת להעסקת עובדים באתר המינהל האזרחי.


קיימת הבחנה בין סוגי המעסיקים:  מעסיק פרטי / עוסק מורשה / חברה בע"מ.
יש לעקוב במדויק אחר ההוראות המפורטות בדף זה:
  1. יש למלא את המסמכים הנדרשים (מופיעים מטה) לפי הקטגוריה.

  2. לאחר מילוי המסמכים יש להגיע למשרדי האגף לחירום וביטחון לחתימה על כתב התחייבות בשעות קבלת הקהל.

  3. מילוי טופס דיגיטלי להזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש/ טופס להזמנת תושב אוטונומיה לעבודה באיו"ש במשמרות (טופס זה מיועד להגשת בקשה להעסקת עובד אחרי השעה 19:00 בערב ואו לחלופין להעסקה של 24/7. רלוונטי בעיקר לאיזורי התעשייה ולעסקים שעובדים בשעות הלילה).
     

     

  4. לאחר מילוי הטופס המקוון יתקבל אישור חתום על ידי אגף הביטחון בדואר אלקטרוני חוזר.

  5. את האישור והמסמכים יש לשלוח בקובץ PDF מרוכז את כל המסמכים למנהל האזרחי בכתובת:  [email protected] 


מעסיק פרטי

בשלב זה לא ניתן להגיש בקשה להעסקת עובדים פלשתינאים על ידי מעסיק פרטי.


עוסק מורשה

מסמכים נדרשים:
1. תעודת עוסק מורשה.
2. חוזה עבודה חתום.
3. אישור רבש"צ.
4. טופס הצהרת מידע למעסיק באיזור – עוסק מורשה
5. ימולא על ידי קבלני בניין / קבלני שיפוצים -  טופס הצהרה לעניין קונסטרוקטור


חברה / התאגדות

מסמכים נדרשים:
1. תעודת התאגדות חברה.
2. צילום תעודת זהות של בעל/ת החברה כולל ספח פתוח.
3. פרטי בעלי מניות.
4. פרטי מורשי חתימה.
5. חוזה עבודה חתום / שכירות מבנה / בעלות מבנה.
6. הצהרת מעסיק/ה על הבנת צווים מלאה + חתימה וחותמת.
7.  טופס הצהרה ומידע למעסיק באזור – תאגיד לרבות  חברה ועמותה
8. ימולא על ידי קבלני בניין / קבלני שיפוצים -  טופס הצהרה לעניין קונסטרוקטור