העסקת עובדים פלשתינאים - נהלים והנחיות למעסיק חדש
 
מעסיקים חדשים נדרשים בטרם הגשת הבקשה להעסקת עובד לפתוח תיק במנהל האזרחי.

הליך הוצאת רישיון תעסוקה לעובד/ת פלשתינאי/ת מורכב משלושה שלבים:

1. בשלב הראשון המעסיק/ה נדרש/ת לפתוח תיק מעסיק במינהל האזרחי בלשכת התעסוקה הממוקמת במשרדי החברה הכלכלית בגבעת המייסדים. קבלת קהל בימי שני בין השעות 10:00-12:00. (בהמשך העמוד מפורטות ההנחיות והמסמכים הנדרשים להגשה בדואר האלקטרוני עבור המינהל האזרחי).

2. בשלב השני, יש לגשת למשרדי אגף הביטחון בשעות קבלת הקהל לחתימה על כתב התחייבות ותדריך נהלי ביטחון.

3.  בשלב השלישי, לאחר שליחת כל המסמכים בדואר אלקטרוני למינהל האזרחי ולאחר קבלת אישור על פתיחת תיק יש להגיש בקשה מקוונת להעסקת עובדים באתר המינהל האזרחי.


קיימת הבחנה בין סוגי המעסיקים:  מעסיק פרטי / עוסק מורשה / חברה בע"מ.
יש לעקוב במדויק אחר ההוראות המפורטות בדף זה.
 
מעסיק פרטי

מעסיק פרטי נדרש לשלוח בדואר אלקטרוני את הטפסים/ מסמכים הבאים: 

1. צילום תעודת זהות כולל ספח פתוח.

2. אישור רבש"צ חתום לאחר מילוי בקשה מקוונת לאגף הביטחון:

קיימות שתי אפשרויות להעסקת עובדים פלשתינאים:

* עובד יום בין השעות 05:00-19:00- אישור רגיל.

* עובד משמרות הנדרש לעבודה מעבר לשעה 19:00- רלוונטי לבעלי עסקים בלבד.

שימו לב כי הנכם נדרשים למלא את הטופס הרלוונטי לכם:


3. בתחום בנייה - יש לצרף היתר בנייה חתום ע"י אגף הנדסה בתוקף.

4. טופס הצהרת מעסיק ימולא במקרה של מעסיק/ה פרטי/ת בנקיון או בשיפוץ-  טופס הצהרה ומידע למעסיק באיזור – יחיד

כמות העובדים המותרת באמצעות מעסיק פרטי :
בתחום שיפוצים : עד 6 עובדים ועד 3 חודשי העסקה.
בתחום ניקיון ואחזקה, גינון : 2 עובדים למשך 180 יום.
בתחום בנייה (בהצגת היתר בנייה מאגף ההנדסה): עד 10 עובדים ועד 3 חודשי העסקה עם אופציה להארכה.

לאחר מילוי המסמכים יש להגיע למשרדי האגף לחירום וביטחון בשעות קבלת הקהל.
לאחר קבלת התדריך ואישור הרבש"צ חתום, יש לשלוח בקובץ PDF מרוכז את כל המסמכים למנהל האזרחי בכתובת:  [email protected] 

עוסק מורשה

מסמכים נדרשים:
1. תעודת עוסק מורשה.
2. חוזה עבודה חתום.
3. אישור רבש"צ.
4. טופס טופס הצהרת מידע למעסיק באיזור – עוסק מורשה
5. ימולא על ידי קבלני בניין / קבלני שיפוצים -  טופס הצהרה לעניין קונסטרוקטור


חברה / התאגדות

מסמכים נדרשים:
1. תעודת התאגדות חברה.
2. צילום תעודת זהות של בעל/ת החברה כולל ספח פתוח.
3. פרטי בעלי מניות.
4. פרטי מורשי חתימה.
5. חוזה עבודה חתום / שכירות מבנה / בעלות מבנה.
6. הצהרת מעסיק/ה על הבנת צווים מלאה + חתימה וחותמת.
7.  טופס הצהרה ומידע למעסיק באזור – תאגיד לרבות  חברה ועמותה
8. ימולא על ידי קבלני בניין / קבלני שיפוצים -  טופס הצהרה לעניין קונסטרוקטור