טבלת אנשי קשר - גזברות
שם תפקיד טלפון דוא"ל
גיאה ננדזה גזבר העירייה 073-3485552 [email protected]
רות אביטל מזכירת אגף גזברות 073-3485552 [email protected]
רוית לוטטי סגנית גזבר ואחראית תקציבים 0733485551 [email protected]
עליזה ישי מנהלת חשבונות ראשית 073-3485558 [email protected]
ג'ני סטפינסקי הנהלת חשבונות 073-3485560 [email protected]
מירב בן חור ממונה על הביטוח 073-3485561 [email protected]
אינה הרוש הנהלת חשבונות 073-3485564 [email protected]
רחל פתיה הנהלת חשבונות ספקים 073-3485559 [email protected]
מירה כהן הנהלת חשבונות ראשית 073-3485563 [email protected]
צביה בן דהאן מנהלת מדור שכר 073-3485557 [email protected]
לירון מזרחי הנהלת חשבונות 073-3485562 [email protected]
חני בן כליפא סגנית מנהלת מדור שכר 073-3485556 [email protected]

גזברות מחלקת רכש

טבלת אנשי קשר - גזברות מחלקת רכש
שם תפקיד טלפון דוא"ל
רויטל אלישע מנהלת אגף רכש מכרזים ולוגיסטיקה 073-3485643 [email protected]
בתיה כהן מנהלת המחלקה לפניות ספקים 073-3485644 [email protected]
נורית מנדל מזכירת אגף רכש, מכרזים ולוגיסטיקה 073-3485911 [email protected]

המנהל הכספי הוא גוף מטה האחראי לטפל במכלול ההיבטים הכספיים של העירייה, בכפיפות לתקציב המאושר על ידי מועצת העירייה ומשרד הפנים תוך הקפדה על שירות אמין, מהיר ואדיב ושמירה על הכללים, על התקנות ועל החוק.
המקור החוקי ממנו שואבת העירייה את סמכויותיה בתחום הכספים הוא פרקים י'-י"ד לתקנון המועצות המקומיות יהודה ושומרון וכן כללים וצווים שיקבע הממונה לעניין התחומים המפורטים לעיל.

משימות האגף
 1. הכנת תקציב שנתי תוך בקרה על ביצועו, הדגשת שיפור יעילות עבודת המנהל הכספי בתחומי התקציבים, החשבות, הרכש, הגבייה והשכר וכן ניהול מושכל ומיטבי של תקציב העירייה ומעקב על ביצועו בפועל.
 2. ביצוע תשלומים למוטבים שונים במועדם וביצוע רישומים חשבונאיים בהתאם לתקנות הרשויות המקומיות.
 3. הכנת הדו"חות הכספיים של העירייה במועדים הקבועים בתקנות ובהתאם להוראות דיווח כספי וכללי החשבונאות ברשויות המקומיות.
 4. טיפול בביטוח חבויות ורכוש העירייה וטיפול באופן שוטף בתביעות רכוש וצד ג' המוגשות נגד העירייה ביעילות ובתוך זמן קצר.
 5. הכנת השכר לעובדי העירייה ולגמלאיה ותשלומו במועד.
 6. מתן ייעוץ כלכלי תקציבי ומקצועי להנהלת העירייה ולאגפיה לצורך גיבוש מדיניות עירונית וקבלת החלטות מושכלות.
 7. ביצוע מעקב ובקרה כדי להבטיח מימוש הכנסות מתוקצבות, ייזום מקורות הכנסה חדשים לתקציבי העירייה והבטחת זמינותם למימון הפעילות העירונית.
 8. גורם מקשר ומתאם מול משרדי הממשלה ומול מוסדות ציבוריים ועסקיים בכל התחומים הכספיים, על מנת להבטיח את שמירת האינטרסים העירוניים ולקדמם.
 9. מתן שירות מקצועי לתושב במרכז התשלומים העירוני באדיבות ובהסברת פנים.

מסים ואגרות- ארנונה
מהי ארנונה עירונית?

הארנונה העירונית הינה על פי מהותה מס המשולם לקופת העירייה למימון מיכלול שירותים ציבוריים הנדרשים אורח חיים תקין אותם מספקת העירייה לתושביה.
שירותים ציבוריים אלה כוללים בין היתר אספקת שירותים שוטפים בתחום תברואה ונקיון , תאורת רחובות , תחזוקת כבישים ומדרכות פיתוח גנים ציבוריים, הקמת מבני ציבור ומוסדות חינוך ומכלול שירותים ומתקנים אחרים לרווחת תושבי העיר.
מהיותה של הארנונה בבחינת מס נובע כי אין הארנונה משולמת תמורת שירות מסוים זה או אחר הניתן למשלמים ולפיכך אין לתלות את החובה לתשלום במתן שירות זה או אחר.
חוק ההסדרים במשק המדינה קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי העלאת הארנונה המרבית המותרת וכן את עקרונות סיווג הנכסים וכללי ההנחות.
צוו המסים העירוני המפורסם בכל שנת כספים, קובע את שיעורי הארנונה וסיווגי הנכסים בתחום השיפוט העירוני.

מועדי תשלום הארנונה

תשלום ארנונה שנתית מראש:
המועד החוקי לתשלום הארנונה הנו 1/1/2024.

תשלום ארנונה בתשלומים תקופתיים:
ניתן לשלם את הארנונה בשישה תשלומים דו חודשיים צמודי מדד שמועדם הם:
 1.1.2024 , 1.3.2024 , 1.5.2024 , 1.7.2024 , 1.9.2024 , 1.11.24
אי תשלום הארנונה במועד, ישית על המפגר בתשלומיו ריבית חודשית של 0.5% בנוסף על תשלום הצמדה.

הנחות בארנונה:
חוק ההסדרים במשק המדינה קובע שורת קריטריונים המזכה בהנחה בארנונה בשיעור משתנה.

על מנת להיות זכאי להנחה על המבקש לענות על התנאים כדלקמן:
א. מבקש ההנחה רשום "כמחזיק" בנכס ומתגורר בו בפועל.
ב. מבקש ההנחה הוכיח כי הוא זכאי להנחה על פי הקריטריונים הקבועים בחוק.

הסברים וקריטריונים להנחה בארנונה

סייגים וכללים להנחה בארנונה:
1. הזכאי למס' הנחות בארנונה יהא זכאי להנחה הגבוהה שבניהם.
2. הנחה בארנונה תינתן בגין דירת מגורים אחת (במידה ומבקש ההנחה "מחזיק" בדירה נוספת).
3. על זכאי להנחה לשלם את מלוא יתרת הארנונה בשנת המס בתנאים שקבעה הרשות, קיומה של יתרת חוב תביא לביטול ההנחה וצירופה ליתרת החוב הכוללת.
4. חובת הגשת בקשת הנחה תחול על "המחזיק" בנכס. הנחה שתאושר תיושם ביחס לשנת המס הנוכחית ולא באופן רטרואקטיבי.

השגה על חיוב ארנונה:
נישום הסבור כי נפלה טעות בחיוב הארנונה, זכאי תוך 90 יום מקבלת הודעת החיוב השנתית להשיג בפני מנהל מרכז התשלומים, על יסוד אחת מהטענות כדלקמן:
1. נפלה טעות בסוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
2. הוא אינו "מחזיק" בנכס.
3. הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.

מנהל הארנונה ישיב למשיג תוך 60 ימים מקבלת ההשגה.
משיג אשר רואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי, לא יאוחר מהיום ה-30 שלאחר היום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה בפני ועדת הערר.
אין בקיומם של הליכי השגה/ ערר בכדי לדחות חובת תשלום הארנונה כאמור בהודעת החיוב.

חילופי דייר מחזיקים בנכס:
עפ"י תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון) על כל שינוי של מחזיק בנכס חובה למסור על כך הודעה בכתב לעירייה.
במקרה של החלפת מחזיקים בנכס, יש להמציא חוזה שכירות או חוזה רכישה כנדרש עפ"י הדין וקריאת מים עדכנית ליום עזיבת הנכס.
כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי העירייה.

קבלת תעודה להעברת זכויות בנכס:
העברת זכויות בנכס מחייבת קבלת אישור מטעם הרשות המקומית בדבר העדר חובות בנכס.
לצורך קבלת אישור מטעם הרשות המקומית להעברת זכויות , יש לפעול כדלקמן:
א. לשלם במזומן את כל החובות לעירייה כולל את חיוב הארנונה היחסי המגיע מהמחזיק עד המועד הקבוע הנדרש באישור.
ב. להמציא העתק הסכם מכר.
ג. לדווח על קריאת שעון מים עדכנית ליום עזיבת הנכס.


מים

תשלומים בעבור צריכת מים:
חשבון המים כולל אגרת מים ואגרת ביוב.
חשבון המים הינו דו- חודשי ומחושב בהתאם לצריכת המים בפועל, כלומר לפי קריאות מד המים הדירתי והן החלק השווה מסך חשבון מד המים הראשי של בניינים משותפים.
תעריף אגרת מים- תעריפי המים הינם אחידים בכל הרשויות ונקבעים על פי קובץ תקנות.
תעריף אגרת ביוב- נקבע בחוק העזר העירוני ומתעדכן אחת לחודש לפי שיעור עליית המדד.
בכל פנייה ובירור יש לציין את מספר חשבון המשלם ואת קריאת המונה ביום הפניה.

בדיקת מד מים – כיצד?
בדיקת מד המים מבוצעת רק במקרה של צריכת מים מופרזת כאשר נבדק כי לא קיימת נזילה או טעות בקריאה, ורק אז הסבירות היא כי מד המים אינו תקין או מזייף ועל פי בקשת התושב בלבד.
מד המים נשלח לבדיקה טכנית באמצעות מעבדה של חברה חיצונית תוך פיקוח מכון התקנים ובמקביל מותקן בדירתך ע"י העירייה שעון מים חדש.
בדיקת מד המים כרוכה בתשלום המתעדכן אחת לחודש לפי שיעור עליית המדד.
תוצאת בדיקת מד המים תישלח לביתך תוך 3 שבועות עד חודש ימים ובהתאם לתוצאות הבדיקה נפעל באשר לחיוב המים.

צריכה משותפת מהי?
צריכת מים משותפת מחושבת לפי הפרש הקריאה בין המונה הכללי בבניין המגורים לבין סה"כ קריאות צריכות מים הפרטיות של אותו בניין כאשר הפרש סכום הקריאות במים מתחלק באופן שווה בין כל הצרכנים.

דרכים לחיסכון במים:

 1. בידקו לעיתים קרובות אם קיימות נזילות בקו המים.
 2. התקינו אביזרים חוסכי מים במערכת הברזים הביתית.
 3. השקיית גינה תיעשה בטפטפות ומערכת מים מבוקרת.
 4. שעות השקיה מומלצות בשעות הערב והלילה.
 5. במידה והדירה ריקה לתקופה ארוכה רצוי לסגור את המגוף הראשי המספק מים לדירה.
תחומי אחריות

הגזברות מופקדת על הניהול התקציבי והפיננסי של העירייה:

 1.  תקציב העירייה
 2.  מיסים וגביה
 3.  הנהלת חשבונות מרכזית
 4.  חוזים והתקשרויות
 5.  דו"חות כספיים
 6.  שכר ומשכורות
 7.  רכש, קניות ואספקה
 8.  ביטוח חבויות ורכוש
 9.  ניהול המערך הפיננסי
 10.  מלוות ואשראי

תחומים אלה מטופלים על ידי:

 1. הנהלת חשבונות מרכזית
 2.  מחלקת תקציבים
 3.  מרכז תשלומים עירוני
 4.  מחלקת שכר
 5.  מחלקת רכש ומכרזים

מחלקות נוספות באחריות המנהל הכספי
שומה

 עריכת שומת הארנונה וטיפול בהשגות ובערעורים על פי חוק.
 סקר נכסים וסקר שלטים.
 קריאת מדי מים וטיפול בפחת מים.

גבייה

 גביית מיסי ארנונה, מים, שמירה וביוב.
 גביית אגרות והיטלים נוספים בשירות העירייה.

אכיפה

 אכיפה מנהלית ומשפטית.
 אכיפת חוקי מיסי ארנונה ותשלומי עירייה.

שירותים אחרים

 בדיקת זכאות ומתן הנחות בארנונה לתושבים הזכאים על פי דין.


יצירת קשר- מרכז התשלומים העירוני

כתובת:
כיכר יהלום- מרכז מסחרי מפלס 1

בירורים ותשלומים טלפוניים:
מספר טלפון - 1599-550-105
בימים א' - ה' בין השעות 8:30-22:00 וביום שישי 8:30-12:00

קבלת קהל:
בימים א' עד ה' בשעות 8:00-12:30 . ובנוסף בימים א' ו-ד' בשעות 16:00-18:00

פניה בכתב:
יש להפנות למחלקת הגביה , עיריית מעלה אדומים, ת.ד. 20 מיקוד 98300.
או באמצעות דואר אלקטרוני: [email protected]