האגף לתכנון אסטרטגי

מנהל האגף:
גרשון לוקיי
מנהל האגף
073-3485877

האגף הוא יחידת מטה שמשימתה העיקרית היא לספק תמונה של מדיניות העירייה לעתיד, כמסגרת המסייעת לכוון את ההחלטות הקובעות את אופייה וכיווני התפתחותה של העיר. באחריותו:

  1. עיסוק במגוון רחב של נושאים ומרכז תחומים שהינם מחוץ לטיפול המקובל של האגפים.
  2. ריכוז תחום החשיבה והתכנון לטווח ארוך תוך תמיכה בהחלטות היום יום מתוך מגמה להתאימן לתכנון העתידי הכולל.
  3. בחינת וניתוח הסביבה והשפעתה על מעלה אדומים בהווה ובעתיד ופרישת חלופות להחלטת הרשות. הוא מאפשר עבודה אינטגרטיבית ומתואמת על בסיס מידע ותכנון עירוני.
  4. לקיחת חלק פעיל בייצוג העירייה במגעים מול משרדי ממשלה, גופי תכנון, יזמים ורשויות אחרות.

לקוחות האגף

כיחידת מטה עיקר לקוחותיו של האגף הם גורמי הפנים של העירייה – ראש העיר וסגניו, מנכ"ל העירייה ומנהלי האגפים. האגף שותף לכל אגפי העירייה בנושאי תכנון לטווח הארוך ומידע תכנוני וסטטיסטי. לאגף לקוחות רבים, לרבות שירותים קיימים בעיר ושירותים המעוניינים להתפתח בה, לעניין המידע הסטטיסטי והכלכלי שהאגף מפיק.
האגף מטפל ישירות בתושבים נכים ובעלי מוגבלויות המבקשים הקצאה של חניות נכים.

נושאים בטיפול האגף

תכנון כולל: הכנת תכנית המתאר לעיר ומעקב אחר מימושה, קידום התכנון לטווח הארוך בכל שטח השיפוט העירוני והוספת אדמות מדינה מוכרזות לשטח השיפוט הקיים, מתוך שאיפה לבסס את חיבור הגבול המוניציפלי עם גבולה המזרחי של ירושלים.

תכניות אב ופרוגרמות: ייזום ומעורבות בהכנת תכניות אב עירוניות ופרוגרמות לאזורים ייעודיים, ליווי התכנון, בחינת חלופות ומתן המלצות. האגף היה מעורב בתכנון הכולל להרחבת אזור התעשייה מישור אדומים, תכנית האב לחינוך, תכנית אב לייעור וניצול מי נגר, פרוגרמה למרכז חירום והצלה עירוני, פרוגרמה למרכז שירותים ואחזקה עירוני, תכנית אב לטיפול בפסולת מוצקה, תכנית אב לתחבורה ותכנית אב חברתית-קהילתית.

תחבורה: האגף מרכז את הטיפול בנושא התחבורה בעיר ובמסגרתו את פיתוח מערכת התחבורה אל העיר וממנה, מערכת התחבורה הפנים עירונית, פיתוח ושכלול התחבורה הציבורית בעיר, גיוס ואיגום משאבים לתכנון וביצוע פרויקטים בתחבורה, פיתוח פתרונות חניה בעיר, ניהול מטה הבטיחות העירוני, רשות התימרור וועדת התנועה העירוניות. האגף מוביל את העבודה העירונית מול משרד התחבורה, המפקח על התחבורה ביו"ש, תכנית אב לתחבורה ירושלים, נתיבי ישראל והמשטרה. האגף מרכז את התכנון התחבורתי של תכניות הפיתוח האזוריות מול רשויות מצרניות בהכנה להסדרי השלום האזוריים. האגף מטפל ישירות בהקצאת חניות נכים בעיר.

מידע עירוני: האגף מרכז, מעבד ומפיץ מידע עירוני ואזורי מגורמי חוץ ומגורמי פנים, יוזם ביצוע סקרים בתחומים שונים, ואמון על אספקת המידע הסטטיסטי והתכנוני הנדרש לצורך קבלת ההחלטות העירוניות. האגף מבצע תחזיות בתחום החינוך לשם קביעת המשך פיתוח ובינוי מוסדות החינוך בעיר.

שיפור השרות ואמנת השרות לתושב:  האגף ריכז את עבודת ההכנה והתהליכים שקדמו להפצת אמנת השירות לתושב, מבצע ומנתח סקרי שביעות רצון ושותף לקביעת יעדים וגיבוש נהלי עבודה ותהליכי שיפור.

נגישות: האגף מרכז את נושא הנגישות בעיר בהיבטיו השונים – נגישות השירותים העירוניים, נגישות מוסדות החינוך, נגישות התחבורה הציבורית, נגישות המרחב הציבורי וכיו"ב.

ועדות העירייה: האגף מרכז את עבודת ועדות העירייה הבאות : ועדת השמות העירונית, ועדת הבטיחות והגהות, ועדת התנועה העירונית, ועדת הקליטה, צוות הנגישות העירוני וועדת הבטיחות בדרכים.

נושאים בהובלה / תכנון / ביצוע ישיר בנושא תכנון אסטרטגי:

              1.  תחזיות חינוך
             2.  מידע וסטטיסטיקה
             3.  נגישות
             4.  ועדות עירוניות – שמות, קליטה, נגישות, בטיחות וגהות, בטיחות בדרכים
             5.  בחירות